kategorie
Třídy

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu Učíme se hrou je

Mgr. Eva Kolečkářová

Nová Oblekovická 426/49

67181  Znojmo

IČ: 08335851

prodávající je veden v rejstříku: živnostenský rejstřík

adresa pro doručování elektronické pošty: info@ucimesehrou.cz

Nejsme plátci DPH.

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Základní ustanovení
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) platí pro prodej výukových zábavně vzdělávacích produktů v elektronické a tištěné podobě prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba Mgr. Eva Kolečkářová, se sídlem Nová Oblekovická 426/49, 671 81 Znojmo, Česká republika, IČ: 08335851, v evidenci Obecního živnostenského odboru Městského úřadu Znojmo, uzavřených  s kupujícím prostřednictvím komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 • Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.ucimesehrou.cz  (dále jen: „internetový obchod“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem        o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikal, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
 • Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.  
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách www.ucimesehrou.cz prodávajícího a platí pro prodej produktů.

 

 1. Předmět koupě
 • Předmětem koupě jsou zábavně vzdělávací elektronické a tištěné materiály. Více informací o jednotlivých produktech najdete v e-shopu.  Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování  třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího    a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

 1. Uživatelský účet
 • Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, že je cena konečná (nejsme plátci DPH), je uvedeno na uvedených internetových stránkách prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, konečné ceně, způsobu úhrady kupní ceny a údaje o doručení. U online produktů nejsou účtovány náklady na dodání. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:                                                            
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • počtu kusů
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal).
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrně z procesu objednávání. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ nebo „koupit“. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
 • Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, který si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 • Užívací právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím (stažením).
 • Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání a stažení vzdělávacích produktů je třeba splnit technické požadavky a mít příslušný aktualizovaný software, který stažení produktu umožní.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje   za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího     o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je    v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky
 • Cena produktů je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího www.ucimesehrou.cz a je konečná, protože prodávající není plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i v prodejním formuláři.
 • Prodávající vystaví na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu.
 • Cena za dopravné a balné u hotových materiálů (ne elektronických) je 79,- Kč (tato cena zahrnuje poštovné a balné).
 • Prodávající přijímá platby v měně CZK. Cena v této měně je zobrazena v prodejním formuláři.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně převodem na základě uzavřené objednávky na účet prodávajícího             č. 1640699002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“)
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Go Pay
 • V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (u hotových výrobků) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 • Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.
 • Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření objednávky, není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 1. Dodací podmínky
 • Dodáním produktu v elektronické podobě (PDF) se rozumí zaslání odkazu na stažení produktu ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Doporučujeme dodaný digitální obsah ve formátu PDF uložit při stažení na Váš disk nebo do Vašeho zařízení. 
 • Odkaz ke stažení zakoupeného produktu je zákazníkovi zaslán:

- v případě bezhotovostního převodu na účet prodávajícího do 3 pracovních dnů po spárování      a připsání platby na účet prodávajícího.

- v případě bezhotovostní platbou prostřednictví platebního systému do několika minut          po zaplacení objednávky.

Dodáním produktů v tištěné podobě se rozumí odeslání materiálu Českou poštou na adresu kupujícího uvedenou v prodejním formuláři do 10 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím      v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů   na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno  v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku    od přepravce převzít.
 • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán        na emailovou adresu kupujícího.

 

 1. Ochrana autorských práv
 • Vzdělávací produkty podléhají právní ochraně dle autorského práva a obsahují autorská práva a licencovanou grafiku dalších osob. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. Kupující je povinen se seznámit s podmínkami k použití, které jsou součástí, každého vzdělávacího produktu, které kupující zakoupí.

 

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději 14 dní  od nákupu a to písemnou formou směřovanou na adresu prodávajícího, nebo na email info@ucimesehrou.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury (daňového dokladu). Odstoupení od smlouvy je možné pouze do okamžiku, než kupující zahájí stažení předmětu koupě u elektronických materiálů.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží (hotové výrobky) musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně nakoupeného produktu z webového rozhraní www.ucimesehrou.cz. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.  Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy naleznete na konci těchto obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účel této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
 • Prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 14 dní po doručení poručení podkladů k platbě.
 • Porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. VI OP) ze strany kupujícího.

 

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117  a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt při převzetí nemá vady, které by omezili funkčnost vzdělávacího produktu. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 • Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.
 • Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@ucimesehrou.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení kopie dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
 • Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná,       na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 • Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovaného internetovému prohlížeči, či nenainstalovanému softwaru pro stažení a spuštění produktu, které není schopen ovlivnit.
 • Populárně naučné materiály (produkty) obsahují grafické návrhy, návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci a použití produktů v praxi.

 

 1. Garance vrácení peněz
 • Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@ucimesehrou.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
 • Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 

 1. Vyloučení odpovědnosti
 • Všechny naše produkty, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti návrhu, jsou pouze návody a doporučení, neneseme jakoukoliv odpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Váš úspěch je odvislý na řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, obětavosti          a zdravotního stavu dětí apod.
 • Upozorňujeme Vás, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit odbornou pomoc a péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k dané problematice.
 • Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani závazky za přesnost, obsah, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost  informací a nástrojů, které poskytujeme na našich stránkách a neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakkoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek vašeho použití (nebo nemožnosti použití) našich webových stránek, nebo vašeho využití (nebo nevyužití) informací a nástrojů poskytovaných na našich stránkách a to včetně informací pocházejících od třetích stran.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ucimesehrou.cz .  Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 • Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volné pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictví zvláštního dokumentu.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce ožné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle přechozí věty kdykoli odvolat.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2019.

 

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Eva Kolečkářová, IČ: 0833585 se sídlem Nová Oblekovická 426/49 (dále jen „správce“)
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Nová Oblekovická 426/49, 671 81 Znojmo

email: info@ucimesehrou.cz

telefon: +420 724 527 833

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména po zasílání obchodních sdělení a  newsletterů) podle podleč l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení    s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním      e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2019.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s reklamovaným zbožím)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:              www.ucimesehrou.cz

Jméno a příjmení:                Mgr. Eva Kolečkářová

IČO:                             08335851

Sídlo:                           Nová Oblekovická 426/49, 671 81, Znojmo

e-mailová adresa:                info@ucimesehrou.cz

 

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace):

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Reklamované zboží:

Reklamované zboží vykazuje následující vady (podrobný popis vady):

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

 

Přílohou této reklamace je doklad o nákupu – daňový doklad.

V………………………………….. dne……………………………….                           

   ……………………………

podpis kupujícího

 

Odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:              www.ucimesehrou.cz

Jméno a příjmení:                Mgr. Eva Kolečkářová

IČO:                             08335851

Sídlo:                           Nová Oblekovická 426/49, 671 81, Znojmo

e-mailová adresa:                info@ucimesehrou.cz

 

Oznamuji, že chci jednostranně odstoupit od smlouvy a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží.

 

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Objednané zboží:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení:

byly zaslány způsobem (prosím vyplňte, jak bylo zboží placeno):

číslo bankovního účtu:

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

e-mailová adresa:

 

V………………………………….. dne……………………………….                           

   ………………………………

 podpis kupujícího

                                                          

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nesouhlasím